Kemisk Förnickling

Process
KEMISK FÖRNICKLING är en ytbehandlingsmetod som innebär att man på kemisk väg fäller ut ett nickelskikt på en yta som oftast är metallisk. Men kan även användas på icke metalliska ytor, dock krävs då en speciell förbehandling. Kemisk förnickling kan utföras med tre olika fosforhalter som påverkar hårdhet och korrosion.

Fördel/ Egenskaper
Metoden ger extremt jämna skikt och ger ett gott slit- och korrosionsskydd. Processen leder också till ett gott skydd mot påverkan från flera ämnen, såsom kaustiksoda, mineralolja, lack och smält PVC. Kemikaliebeständigheten är god mot bland annat alkali och olika metallsalter såsom klorider

KEMISK FÖRNICKLING är speciellt lämplig för detaljer med komplicerad form, med snäva toleranser och när man vill undvika efterbearbetning. Skikttjockleken blir densamma oberoende av detaljens utseende, även vassa kanter och smala spalter samt även invändiga ytor får samma skikttjocklek som övriga ytor vilket ger slit och korrosionsskydd på alla belagda ytor

Kemnickel är katodiskt gentemot till exempel stål och aluminium det vill säga att keminicklet är ädlare. Det betyder att nickelskiktet ger ett barriärskydd. För att grundmaterialet skall få ett fullgott korrosionsskydd krävs att skiktet är tätt. Det är således skiktets täthet som är den främsta faktorn för att uppnå bra korrosionsskydd.

Generellt gäller att ökad fosforhalt ger bättre korrosionsskydd. Tjockare skikt upp till 30-35 my ger ett bättre korrosionsskydd. Om högre korrosionsbeständighet önskas kan kemförnickling kombineras med till exempel Nilit.

Kemisk förnickling erbjuds med tre olika fosforhalter som har betydelse för korrosionsskydd och hårdhet. Högre fosforhalt ger lägre hårdhet men bättre korrosionsskydd.

Tack vare fosforinnehållet har kemnicklet goda friktionsegenskaper. Generellt är dock friktionen något högre för kem nickel än för hårdkromsskikt.

Hårdheten hos ett kem nickelskikt beror på vilken sammansättning kem nickelbaden har, hur många metaller omsättningar man har gjort, temperaturen vid värmebehandlingen samt tiden. Man kan således påverka processen för att uppnå det specifika resultat som man eftersöker. Exempelvis kan man öka hårdheten från 450-500 Vickers (45-50 Rockwell C) vid utfällning till 1000 Vickers (70 Rockwell C) genom värmebehandling till 400°C om detta sker inom 24 timmar efter ytbehandlingen. Hårdheten i kemförnicklade ytor kan påverkas negativt vid längre användning i temperaturer över 600 ˚C.

KEMISK FÖRNICKLING kan således vara ett gott alternativ till Hårdkrom.

Beläggningen har i normalfallet ca en tiondels procents töjningsförmåga. Vid uppvärmning till 400˚C avtar den mot noll. Elektriskt motstånd; Generellt ca 60 mikro ohm/cm som kan minskas genom värmebehandling till 600˚C. Magnetism; Magnetismen minskar med fosforinnehållet. Beläggning med mer än 8 % fosfor är omagnetisk. Smältpunkt Cirka 890 ˚C. Termisk utvidgningskoefficient Cirka 13x10-6 cm/cm ˚C. Densitet Specifik vikt 7,85 g/cm3, som ökar med minskad fosforhalt.

Skiktfördelning med kemisk förnickling.

Kategori
Korrosionsbeständighet med slitageskydd
Lägre friktion
Hårdhet/Slitageskydd
Miljövänligare alternativ till hårdförkromning

Typiska applikationsområden
Metoden är speciellt lämplig för detaljer med komplicerad geometri och snäva toleranser – när man vill undvika kostsamma efterbearbetningar. 
Kemiskt eller autokatalytiskt utfälld nickel som används för korrosions- och slitageskydd på bl a hydraulikdetaljer, ventiler, valsar och kolvstänger.
    Medicinteknik
    Processindustri
    Marin
    Fordon

Kontakt 
För mer info kontakta Kristian Löwhagen på 031 788 14 44